Menu Sluiten

Adr-transport


Adr-transport

Informatie omtrent ADR Transport:

ADR is de afkorting van de Franse titel van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg: “Accord europĆ©en relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route”. De afkorting “ADR” wordt meestal gebruikt om de bijlagen bij het verdrag aan te duiden, waarin al de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke goederen vervat zijn. Deze voorschriften worden door een commissie van deskundigen regelmatig (om de twee jaar) aangepast aan de stand van de techniek en de wetenschappelijke kennis. Gevaarlijke stoffen en voorwerpen die gevaarlijke stoffen bevatten, zijn ondergebracht in 9 gevarenklassen waarvan sommige onderverdeeld zijn.

Het ADR regelt het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen, in alle landen die dit verdrag geratificeerd hebben is het van toepassing op het grensoverschijdend vervoer dat plaatsheeft tussen tenminste twee van deze landen.

Op zich heeft het ADR dus geen betrekking op binnenlands vervoer. Toch is het onrechtstreeks, via een Europeese richtlijn, ook van toepassing gemaakt op het grondgebied van de Lidstaten van de Europeese Unie.

Ook in Belgiƫ werd het ADR vrijwel ongewijzigd ingevoerd voor het binnenlands transport van de meeste gevaarlijke stoffenVoor vragen over het ADR of het ADN dient u zich dan ook tot de bevoegde gewestelijke overheidsdiensten te wenden.

De termen “ADR-vervoer” en “ADR” verwijzen naar gevaarlijke geneesmiddelen of gevaarlijke stoffen zoals gedefinieerd in het Verdrag inzake biologische agentia, die zodanig ontwikkeld, vervaardigd of opgeslagen zijn dat zij bij ontvangst of behandeling onmiddellijk gevaarlijk zijn voor de menselijke gezondheid of het milieu.

Het belangrijkste doel van de Europese Overeenkomst inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen was het harmoniseren van de regelgeving voor gevaarlijke stoffen. In deze overeenkomst zijn normen vastgesteld voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in heel Europa en is een systeem van kwaliteitsborging ingevoerd voor fabrikanten, importeurs, exporteurs en expats. Bovendien verplicht deze overeenkomst de ondertekenende landen om compensatie te bieden aan mensen die zijn blootgesteld aan de gevaarlijke effecten van een specifieke gevaarlijke stof. In wezen is het doel van de Europese overeenkomst te zorgen voor een veilig vervoer van gevaarlijke stoffen over de hele wereld. Info over adr-transport

Gegevens over Adr-transport

Info over ADR transport:

Veilige laadpraktijken zijn een belangrijk kenmerk van adr-vervoer. Transportondernemingen en express vervoer moeten ervoor zorgen dat de vervoerde gevaarlijke goederen goed verpakt zijn en beschermd zijn tegen slechte weersomstandigheden, zodat er tijdens de reis geen ongelukken gebeuren.

Ook moeten de containers luchtdicht en goed afgesloten zijn om morsen en lekken te voorkomen. Voorts moeten de voor het vervoer gebruikte voertuigen zijn uitgerust met passende waarschuwingsinrichtingen om andere bestuurders te waarschuwen voor de gevaarlijke aard van de lading. Dit is vooral belangrijk voor gevaarlijke goederen, die zeer gevaarlijk kunnen zijn als ze niet goed worden behandeld.

Voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg maken transportbedrijven en expressdiensten gebruik van zware vrachtwagens, grote voertuigen, en speciale bestelwagens die zijn ontworpen voor het veilige vervoer van gevaarlijke goederen. Een van de meest voorkomende vormen van ADR transport is het wegvervoer.

Meer info over adr-transport nu op jetcar.be.

Tags

Adr Uitgeruste Voertuigen | Adr Veiligheidsadviseur | Adr-transport | Brandbare Stoffen Vervoeren | Gassen Vervoeren | Gevaarlijke Goederen Transporteren | Gevaarlijke Goederen Vervoeren |